Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEDE ZIMA JEDE

ZÁMĚRY :

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci ( abeceda, čísla )
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, chovat se autonomě, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny


PODTÉMATA :

TO TO STUDÍ, TO TO ZEBE ( znaky zimy+sporty )
HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE ( tělo+vitamíny+jídlo )
HOP PUNČOŠKO NA NOŽKU (oblečení )
JDEME K ZÁPISU (čísla, písmena, geom. tvary )
MASOPUSTNÍ REJ ( tradice+ nástroje )


OKRUHY ČINNOSTÍ :

 • lokomoční pohybové činnosti ( chůze, běh, skoky a poskoky, lezení ), nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh a pohybů těla na místě ) a jiné činnosti ( základní gymnastika )
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a ochraně zdraví
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální hádanky
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost, fantazii (výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční, dramatické aktivity )
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmen, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší ( fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti a city ) a v čem jsou si podobní
 • dramatické činnosti ( předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích ), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)
 • společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • různorodéspolečenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace,konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • příprava a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic -karneval –masopust, kulturní programy apod.)
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným či hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • práce s literárními texty, s odborným materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • kognitivní činnosti (hledání otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi(praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami )

  obrazek-08.jpg

  zpět

 
 

Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< únor >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


Statistiky

Online: 5
Celkem: 295100
Měsíc: 11696
Den: 396