Jdi na obsah Jdi na menu
 Vzdělávací program

Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce


  • vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí  rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat
    v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce

  • metody  prožitkové a kooperativní učení  prožitkové učení se vyznačuje těmito charakteristickými znaky  spontaneita – vlastní puzení k činnosti  objevnost – pronikání do reality, radost z poznávání  komunikativnost – verbální i neverbální složka  prostor pro aktivitu a tvořivost  konkrétní činnosti – manipulace, experimentování a hra  celistvost – účast všech smyslů a obou mozkových hemisfér hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat a podněcována radost dítěte z učení  jeho zájem poznávat nové  získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti  v dostatečné míře je uplatňováno situační učení  dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl
  • formy  spontánní aktivity nezávazné dětské hry  je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru na jejich vlastní plány  učební aktivity proto probíhají především na základě zájmu a vlastní volby  didakticky zacílená činnost  je další specifickou formou předškolního vzdělávání  je v ní zastoupeno spontánní a záměrné ( cílené a plánované ) učení  tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně  didaktický styl vzdělávání dětí je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte

  • uplatňujeme integrovaný přístup  vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků  nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích  dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou  dítě získává skutečné činnostní výstupy  kompetence pokračování – integrované bloky

 

 

pokračování